Covid-19

Økonomiske krisetiltak

I denne artikkelen vil vi oppsummere de nyeste økonomiske tiltakene regjeringen har iverksatt.
Helsekrisen som Norge og verden nå utfordres av, medfører en økonomisk krisesituasjon for veldig mange norske bedrifter. Situasjonen krever ekstraordinære krisetiltak for å dempe både de kortsiktige og langsiktige konsekvensene dette kan gi. Athene Group har fått mange henvendelse fra bedrifter som lurer på hvordan de skal innrette seg, og vi deler her info og tips som kan være nyttig for flere:
1. Permittering
2. Sykepenger/omsorgslønn
3. Selvstendig næringsdrivende
4. Sikre likviditet
5. Frister, arbeidsgiveravgift og MVA
6. Årsoppgjøret for 2019
7. Kompensasjonsordning
8. Øvrige tiltak

De siste ukene har regjering og Stortinget jobbet med mange ulike krisetiltak. En del er vedtatt og iverksatt, mens andre venter på iverksettelse eller fremdeles er under arbeid. Merk også at den faktiske gjennomføringen av tiltakene hos NAV, Skatteetaten, banker etc likevel kan ta noe tid, siden dette byr på tekniske, juridiske og praktiske utfordringer. Fremover ventes det ytterligere tiltak og klargjøringer, og vi vil holde denne siden fortløpende oppdatert ettervert som ny info kommer.
1. Permittering
Gitt at bedriften faktisk opplever en akutt inntektssvikt/arbeidsmangel, er regelverket nå endret slik at permittering kan gis med 2 dagers varsel (normalt 14 dager). Deretter følger en arbeidsgiverperiode på 2 dager (tidligere 15 dager) hvor arbeidsgiver må betale full/normal lønn før NAV overtar. Dette betyr eksempelvis at om bedriften en mandag varsler en ansatt om 100% permittering, løper varselet tirsdag og onsdag, og bedriften må betale normal lønn torsdag og fredag.

Etter de nye dekker NAV lønn fra første dag etter arbeidsgiverperioden (de 3 ventedagene uten lønn for arbeidstaker er fjernet). NAV dekker full lønn de første 18 ukedagene (mandag-fredag) etter arbeidsgiverperioden begrenset oppad til 6G (ca 600 000 kr), uten feriepengeopptjening og arbeidsgiveravgift. Deretter går den permitterte over på dagpenger som beregnes på grunnlag av snittlønn siste 12 måneder begrenset oppad til 6G (ca 600 000 kr). Av dagpengegrunnlaget dekker NAV dekker 80% under 3G og 62,4% mellom 3G og 6G. Husk at det trekkes skatt av permitteringslønn/dagpengene, slik at den faktiske utbetalingen blir lavere. Det er innført egne regler for lavtlønte, lærlinger og studenter som vi ikke går inn på her.

Den ansatte må omgående melde seg hos NAV som arbeidssøkende (se mer info her). For permitteringen må skjema nr 04-08.04 fylles ut og signeres (også av arbeidsgiver), og det må legges ved kopi av permitteringsvarsel, arbeidsavtale og lønnsslipp(er). Mer info hos NAV. De nye permitteringsreglene ble vedtatt med virkning fra 20.03.2020, og NAV jobber i øyeblikket med å oppdatere sine sider.

Det er formkrav til hvordan permitteringsvarsel skal gis, og det er fornuftig å bruke en kvalitetssikret mal (se vedlegg). Husk at det kan være behov for å drøfte permitteringen med tillitsvalgte, og at det må settes opp saklige kriterier for utvelgelse hvis ikke alle permitteres. Som et utgangspunkt kan det være fornuftig å gi 80-100% permittering til alle, og deretter gradvis redusere permitteringsgraden etter hvert som arbeidsmengden blir mer avklart og øker igjen. Merk at varslingsperioden på 2 dager bare gjelder ved akutte tilfeller, og bedriften må vurdere om dette faktisk er situasjonen eller om vanlig 14 dagers periode gjelder (som for de fleste vil være normalen nå fremover).

For at arbeidstaker skal kunne motta dagpenger, må det gis minst 40% permittering. Blir den ansatte syk under permittering, betaler NAV fra dag 1 (det gjelder altså ingen ny arbeidsgiverperiode). Merk også at under permittering kan arbeidstaker kreve 14 dagers oppsigelsestid.
2. Sykepenger/omsorgslønn
For ansatte som havner i coronarelatert sykemeldingssituasjon, er arbeidsgiverperioden kortet ned til 3 dager hvor arbeidsgiver må betale normal lønn før NAV trer inn (for annet sykefravær gjelder fremdeles 16 dagers arbeidsgiverperiode). Sykelønn fra NAV baseres i utgangspunktet på gjennomsnittet av de siste 3 månedene begrenset oppad til 6G. Arbeidsgiver må likevel forskuddtere sykelønnen for de 16 første dagene ved corona, og vil få refusjon i etterkant.

Mange av de som har mulighet for det, jobber nå fra hjemmekontor. De som ikke har mulighet for dette, men likevel må holde seg hjemme på grunn av barnas situasjon (stengte barnehager/skoler), kan kvalifisere for omsorgslønn («hjemme med sykt barn»). Den ansatte har normalt inntil 10 omsorgsdager i løpet av et år, men dette er nå utvidet til 20 dager (pr foreldre), og det dekkes normal lønn for disse dagene. Arbeidsgiverperioden er også her 3 dager, og så må arbeidsgiver kreve refusjon fra NAV for det resterende ved innsendelse av inntektsmelding. Det er viktig å holde god oversikt på uttak av omsorgsdager, og det er anledning til å telle/summere timer for å beregne omsorgsdagene.

De nye reglene for sykepenger og omsorgslønn ble vedtatt med virkning fra 13.03.2020.
3. Selvstendig næringsdrivende / frilansere
Selvstendig næringsdrivende har nå fått rett til sykepenger fra dag tre, og omsorgslønn fra dag fire. Dette er ordninger som ikke har eksistert tidligere, og den praktiske håndteringen av dette blir forhåpentligvis avklart i løpet av kort tid. Disse nye reglene for selvstendig næringsdrivende ble vedtatt med virkning fra 20.03.2020.

Videre kan selvstendig næringsdrivende / frilansere få dekket inntil 80% av inntektstapet sitt (begrenset til 6G) fra dag 17. etter inntektsbortfallet, ved å søke på den nye portalen til NAV. Beregningsgrunnlaget for selvstendig næringsdrivende er personinntekt for næring i 2019, mens det for frilansere baseres på personinntekt fra oppdrag siste 12 måneder. Ordningen gjelder fra 14. mars 2020 for personer mellom 18 og 67 år med en årlig minimumsinntekt på 74 894 kr (0,75G). Man kan ikke samtidig registrere seg som arbeidssøker, eller motta annen støtte som dekker inntektstapet. Eventuell annen inntekt man har i tillegg som (deltids-)arbeidstaker vil avkorte støtten fra denne ordningen.
4. Sikre likviditet
Mange bedrifter opplever nå at inntektene kan bli drastisk redusert i løpet av kort tid. Da er det viktig å sørge for at man er ajour med utfakturering og passer på å purre opp utestående. For enkelte kan det være aktuelt å pushe mer på nettsalg når fysiske utsalg må stenges. Reduksjon av lager kan for noen være et fornuftig tiltak. Ny kredittvurdering av kunder i lys av corona-risikoen kan være aktuelt. Kanskje kan det være fornuftig å kreve forskuddsbetaling når kundens situasjon er usikker. Flere vil også ha behov for å revurdere kalkyler og prislister som følge av valutasvingningene den siste tiden.

Driver du utleie av eiendom og har leietakere som ber om utsatt/nedsatt husleie (for en periode), må du være oppmerksom på at dette kan gi utfordringer med mva-refusjon på nedsatt beløp, og det kan også gi utslag på justeringsmoms. Hvis lokaler blir stående tomme, kan det påvirke brøken for forholdsmessig fradrag.

Nå er også tiden for å gå gjennom bedriftens kostnader/investeringer og se på hva som kan kuttes, reduseres eller utsettes. Hva kan være aktuelt å avbestille, utsette levering av, bestille mindre av etc. Se på hvilke forpliktelser man har i inngåtte avtaler, og hvilke betingelser som gjelder. Ofte har avtaler noen avsnitter som regulerer uforutsette hendelser (force majeure) som det gjelder å settes seg inn i. Sjekk også bedriftens forsikringsdekninger og hvordan disse eventuelt kan avhjelpe situasjonen.

Norges Bank satt ned styringsrenten fra 1,5% til 0,00%. Dette kan være grunnlag for å gå en runde med din bankforbindelse på så vel rentebetingelser som avdragsbetalinger. Kanskje bør man be om avdragsfrihet for en periode? For enkelt kan det også være aktuelt å se på sin samlede gjeldssituasjon, og vurdere en refinansiering i lys av forventet utvikling fremover. Det kan være nødvendig å gå i dialog med leverandører om utsatte betalingsfrister. Bankene er nå tilført mer likviditet gjennom Statens Obligasjonsfond, og Innovasjon Norge sitter også på virkemidler som kan være aktuelt å benytte seg av i denne situasjonen.

Som din regnskapsfører kjenner vi din økonomi godt, og kan hjelpe deg med en gjennomgang på disse områdene. Vi oppfordrer deg til å ta kontakt med din kundekontakt om du lurer på noe.
5. Frister, arbeidsgiveravgift og MVA
Det skjer stadige endringer i frister og regelverk, og vi forsøker her å gi en enkelt oversikt på de tingene som er mest relevant for de fleste. For øvrig henviser vi til Skatteetatens tiltaksside som gir en mer detaljert oversikt.

Betalingsfrister
Så langt er det foreslått følgende utsettelser på betalinger av skatter og avgifter:
* 1. termin forskuddsskatt personer/enkeltpersonforetak med forfall 15/3 utsatt til 1/5
* 1. termin MVA med forfall 10/4 utsatt til 10/6
* 2. termin forskuddsskatt personer/enkeltpersonforetak med forfall 15/5 utsatt til 15/7
* 2. termin forskuddsskatt selskaper med forfall 15/4 utsatt til 1/9
* 2. termin arbeidsgiveravgift (ikke skattetrekk) med forfall 15/5 utsatt til 15/8
* 3. termin arbeidsgiveravgift (ikke skattetrekk) med forfall 15/7 utsatt til 15/10

Rapporteringsfrister
Det er nå gitt utsettelse på levering av årsregnskap og skattemelding for næringsdrivende til 31/8 (normal frist er 31/5). Øvrige rapporteringsfrister for MVA og A-melding løper som normalt. Skatteetaten har gitt lettelser på forsinkelsesgebyrer, men det er likevel vår anbefaling at man forsøker å overholde rapporteringsfristene som normalt.

Arbeidsgiveravgift
Videre er det enighet om at arbeidsgiveravgiften skal reduseres med 4% for to måneder, antagelig for 3. termin (mai/juni). Vi forventer håndteringen av dette blir avklart i juni.

Merverdiavgift
Det er nå endelig vedtatt at lav mva-sats settes ned fra 12% til 6% fra 1/4 til 31/10 i år. Foreløpig har det ikke kommet nye retningslinjer for hvordan det praktisk skal håndteres. Slik regelverket har vært praktisert tidligere ved endring av mva-sats, er det leveringstidspunktet som er styrende. Dette betyr at de som har forskuddsfakturert tjenester med levering etter 1/4 må kreditere og sende ny faktura med ny lav sats, og de som etterskuddsfakturerer må bruke gammel sats for det som ble levert før 1/4, før endring til ny lav sats. Det er derfor viktig at man snarest får ajourført sin utfakturering på gammel sats, før det endres i ny sats på fakturasystemet.
6. Årsoppgjøret for 2019
Som nevnt er det foreløpig ikke gitt utsettelser på rapporteringsfrister, og årsoppgjøret og innrapporteringer må gå som normalt. Fra Athene sin side vil vi opprettholde normal/avtalt fremdrift på dette så langt det lar seg gjøre.

Når det gjelder selve regnskapsavleggelsen, er bedriftene pliktig til å opplyse om vesentlige hendelser etter balansedagen (31.12.19) og å ta hensyn til forhold i 2020 som kan påvirke tallene for 2019 i betydelig grad. Dette kan være i form av avsetninger eller nedskrivninger i 2019-regnskapet, kommentarer i noter og/eller redegjørelsen om grunnlaget for fortsatt drift. Merk: har bedriften en usikker situasjon, men det er vanskelig å anslå konsekvensene, er det likevel krav om at situasjonen omtales i regnskapet. Dette inngår som en normal del av årsoppgjørsarbeidet, men det vil være ekstra viktig at vi har en tett dialog rundt denne gangen.

Vi minner også om at vi har mulighet for å sende årsregnskaper, skattepapirer og protokoller til elektronisk signering. I disse tider med karantene og oppfordring om redusert fysisk kontakt, er dette en praktisk og effektiv måte å få signert ut regnskapet på.
7. Kompensasjonsordning
Kompensasjonsordningen gjelder for foretak som har fått svikt i omsetningen som følge av coronasituasjonen. Ordningen gjelder for mars, april og mai, og bedriftene må søke om via portalen kompensasjonsordning.no som nå har åpnet. Utbetaling vil deretter skje så raskt det lar seg gjøre.

Inntektssvikten skal sammenlignes mot samme måned i fjor (altså mars 2020 mot mars 2019 osv), justert for veksten fra januar/februar 2019 til januar/februar 2020. Svikten må være på minst 20% i mars og 30% for april og mai, for at bedriften skal være kvalifisert. Ordningen gjelder både for aksjeselskap og enkeltpersonforetak, men ikke foretak uten ansatte, og heller ikke noen «spesielle» bransjer (fly, kraft, finans, olje/gass, barnehager, skattefrie ideelle organisasjoner).

Det er såkalte «uunngåelige faste kostnader» som kan kompenseres, slik som husleie, strøm, kommunale avgifter, utstyrsleie, forsikringer, regnskap/revisjon, telefon-/datautgifter, og netto renter.

Bedrifter som er pålagt nedstengt av staten gis en høyere kompensasjon enn andre bedrifter. Formelen for kompensasjon er som følger, og det skal beregnes separat for den enkelte måned:
a) Nedstengt av staten = omsetningssvikt% x uunngåelige faste kostnader x 90%
b) Øvrige bedrifter = omsetningssvikt% x (uunngåelige faste kostnader - egenandel) x 80%

Det er altså en egenandel i faste kostnader på kr 10.000/5.000 i mars/april for øvrige bedrifter (og null for mai), og de får en kompensasjonsfaktor på 80% mens bedrifter nedstengt av staten får en faktor på 90%. Hvis beregnet kompensasjon er lavere enn 5.000 kr, vil det ikke utbetales noe. Det kan også bli gjort andre avkortinger i kompensasjonen ved spesielle situasjoner.

Kompensasjonssøknad kan sendes av bedriften selv, eller av regnskapsfører/revisor. Det er så langt åpnet for innsending av søknader for mars april. Søknad for mai kan sendes inn fra midten av juni. Siste frist for å søke er 30/9.

Ordningen er basert på tillit til at bedriftene rapporterer riktige opplysninger, og at grunnlaget for dette må dokumenteres og oppbevares slik at det senere kan kontrolleres. Myndighetene vil foreta kontroller både nå og i etterkant, og opplysningene kan kreves attestert av regnskapsfører eller revisor.
8. Øvrige tiltak
Øvrige tiltak som er lansert:
  • Økt støtte til kompetansehevingstiltak (kan søkes via fylkeskommunene)
  • Mulighet for å tilbakeføre under underskudd i 2020 mot overskudd i 2018/2019
  • Den statlige garantiordningen for lån til små/mellomstore bedrifter får en garantiramme på 50 mrd. Det gis 90 prosent statsgaranti på hvert lån. Samlet lån til hver bedrift er maksimalt 50 mill.
Kontakt oss
Har du spørsmål til noe av dette eller trenger annen bistand, ta kontakt nedenfor.
+47 21 01 22 10
corona@athene-group.no
Athene Group
Postboks 4691
0405 Oslo, Norge