26.03.2020

Vanlige spørsmål om koronaviruset

Her finner du noen vanlige spørsmål og svar om koronaviruset. Tiltakene endrer seg fra dag til dag så ta kontakt med oss for å få oppdaterte svar på dine spørsmål.
Er påskedagene en del av de 20 arbeidsdagene? Eller får de ikke lønn disse dagene.
Lønnspliktdagene (2 dager) blir med vanlig lønn fra arbeidsgiver de dagene de normalt får lønn på. De siste 18 dagene dekkes av NAV. Her har vi ikke ytterligere informasjon.

De som mottar dagpenger i påsken får dette for 5 dager per uke, selv om stønadsdagene faller på en helligdag.

Hva med lærlingene? Kan de permitteres?
Lærlinger – her må dere sjekke med lærlingekontoret.

Vi har polske arbeidstakere som ikke kommer seg til Norge - både pga stopp i flytrafikken og at de vil måtte sitte i karantene i 2 uker OM de skulle komme seg til Norge; kan ikke disse permitteres?
Du kan permittere hvis det er mangel på arbeid. De som sitter i karantene kan ikke permitteres hvis det ikke er mangel på arbeid.

Hva med lønn fra dag 3 ? Dersom arbeidsgiver betaler lønn for mars kan de søke om å få dette refundert ?
Vedrørende refusjon av lønnspliktdagene (fra dag 3-20) hvis arbeidsgiver velger å forskuttere, så vet vi ikke hvordan det praktisk skal gjennomføres og om NAV har en løsning for dette.

Hva med 50 % permittering?
Ved 50 % permittering er det like lang varselsfrist som ved 100 % permittering, men tidsperioden for arbeidsgivers lønnsplikt blir doblet fordi du jobber den andre 50 %.

Dersom man får smitte på en avdeling og dermed må permittere de øvrige, vil disse ekstraordinære permitteringsreglene gjelde da?
Det er vanskelig å gi et helt fast svar her, men er det akutt mangel på arbeid så vil 2 dager varsel være innenfor.

Kan daglig leder i et AS permittere seg selv 50 %, eller må styreleder gjøre det?
Det er naturlig at det er styret som permitterer daglig leder, med mindre daglig leder er gitt fullmakt til det.

Ved fast timelønn med varierende timer pr. mnd. - hvordan informere NAV om lønnsgrunnlag for permitteringspenger?
NAV henter grunnlag for dagpenger i a-meldingene. Viktig at de er riktige.

Vedrørende 50% permittering - forlenges statens garanti på full lønn opptil 6G til 40 arbeidsdager istedenfor 20 arbeidsdager ?
Hvordan de 18 dagene NAV skal betale full lønn opp til 6G på praktisk håndteres er det ikke kommet retningslinjer på.

Hva skjer med sykemelding under permittering ?
Ved syk før lønnsplikt gjelder sykmeldingen, Syk etter lønnspliktstart, gjelder permittering.

Er det 20 kalenderdager eller arbeidsdager?
De 18 dagene NAV dekker antar vi må være arbeidsdager. Men her venter vi på avklaring.

Hva da med taxisjåfører som jobber rett som det er, og ikke har 5 dager på og 2 av?
Her antar vi dere må telle på avtalte arbeidsdager.

Ved bruk av gradert permittering - feks 50% - hvordan kan dette endres opp/ned uke for uke ? Feks jobbe 80% en uke og 20 %en neste uke?
Du må permittere maks permitteringsgrad som er nødvendig hvis du er usikker på arbeidsbehovet. Deretter kan du hente tilbake arbeidstaker hvis behovet for mer arbeid er der. Øker du permitteringsgraden, må det gis nytt permitteringsvarsel.

Arbeidstaker som er i delvis gradert foreldrepermisjon?
Du kan permittere en som er i delvis foreldrepermisjon.

Kan arbeidsgiver pålegge ansatte ferie istedenfor å permittere?
Ja, arbeidsgiver kan pålegge ferie innenfor ferielovens bestemmelser.

Får man støtte fra Staten for omsorgsdager
Det har alltid vært en refusjonsordning for de som har hatt rett til og brukt over 10 omsorgsdager. Dvs. 10 dager har vært en arbeidsgiverperiode. Denne arbeidsgiverperioden er nå redusert til 3 dager dersom arbeidstaker må være borte fra arbeid grunnet Covid-19. For annet fravær er arbeidsgiverperioden som tidligere.

Sykepenger= tidligere betalt av arbeidsgiver med refusjon fra NAV til arbeidsgiver. Nå=100% permittert. Kan da NAV ta over hele administrasjon. Dvs både betale sykepenger og dagpenger til den ansatte.
Ja, det kan de. Ny inntektsmelding må skrives og NAV må få beskjed om når de skal overta utbetalingen av sykepenger. Det er NAV som betaler dagpenger til arbeidstaker.

Blir det 3 eller 6 lønnspliktdager ved omsorgspenger for de tilfellene der en forelder får overført omsorgsdager fra den andre og altså har 40 dager med lønn.
Det blir 3 dager arbeidsgiverperiode hvis fraværet skyldes Covid-19.

Vi har tilkallingsvikar som jobber når vi har behov for han, om vi må permittere, sier kontrakten at han jobber når vi har behov. Han oppfyller vel ikke kravene for å bli permittert. Må han da melde seg arbeidsledig for å få noen økonomisk kompensasjon, og kan han melde seg arbeidsledig selv om kontrakten hans sier at han har tilkallingskontrakt ut juni? Han er også meldt inn i a-meldingen med 0 % stilling. Blir dette feil ifht hans opplysninger for beregning av dagpenger?
Er det ikke avtalt arbeid frem i tid er det ikke grunnlag for permittering. Da må han eventuelt søke dagpenger som arbeidsledig.

Kan det søkes refusjon for omsorgsdagene dersom det ble brukt mer enn 3 dager forut for 13.03.2020?
Hvis fraværet skyldes barnehage/skole er stengt så er det 3 dager fra 13. Mars.

Kan arbeidsgiver samle opp omsorgsdager fra nå og året og deretter søke refusjon fra NAV?
Normalt en frist på 3 måneder, men den er nå utvidet til 9 måneder.

Mange har spurt om utregning av lønnspliktdager. Her er teksten på det som vi sa i webinaret:
1. Arbeidsgiver skal betale lønn den dagen permitteringsvarselet blir sendt ut – deretter skal det betales lønn i et visst antall dager i en varslingsperiode.

2. I utgangspunktet er varslingsfristen 14 dager, men ved uforutsette hendelser er den 2 dager.

Permittering som skyldes koronaviruset kan være forventet eller det kan være uforutsett. Dette må vurderes konkret. Der hvor man brått har måtte stenge bedriften, som for eksempel frisører, vil man lettere kunne argumentere for en varslingsfrist på 2 dager, enn i virksomheter som har hatt mer tid til å forutse og planlegge en permittering.

Varselperioden løper også på dager hvor det ikke er avtalt arbeid som for eksempel lørdag og søndag.

3. Når varselsperioden er ferdig skal arbeidsgiver betale 2 arbeidsdager med lønnsplikt hvor arbeidstaker skulle vært på jobb, men ikke jobber fordi han er permittert.

Vær likevel oppmerksom på at hvis permittering ble iverksatt før 20. mars, så gjaldt de gamle reglene for antall dager med lønnsplikt. Det ble likevel vedtatt at hvis arbeidsgiver har betalt 2 eller flere lønnspliktdager pr. 20. Mars så slipper arbeidsgiver å betale resterende lønnspliktdager. Staten overtar da fra 20. Mars.

Hva med bedriftene som allerede har noen ansatte som er permittert før korona utbruddet. Situasjonen ble forverret og har ikke arbeid for disse ansatte, man kan vel ikke utvide de 26 permitteringsukene.
Det er pr i dag maksimalt 26 permitteringsuker uten lønn iløpet av en 18 måneders periode.

Må arbeidsgiver betale sykepenger etter 3 dager så kreve refusjon fra NAV eller NAV betaler fra dag 4?
NAV jobber nå med å lage en ny refusjonsordning slik at vi får iverksatt det Stortinget har besluttet. Derfor må dere fortsette å betale sykepenger hele arbeidsgiverperioden inntil ny beskjed kommer. Vi ber dere sende inntektsmelding som i dag, med arbeidsgiverperiode på 16 dager. NAV vil senere refundere fra fjerde dag.

Spørsmål vedrørende permittering av EØS-borgere. Ansatt i dette tilfellet kommer fra Romania, jobber i Norge. Er i Romania og vil evt komme i karantene ved innreise til Norge, i tillegg mest sannsynlig møte permittering når han kommer til Norge. Er det krav til 4 ukers opphold i Norge også nå? Eller vil han kunne bli i Romania og motta permittering med rett til dagpenger? Må han til Norge for å få rett til dagpenger?
I utgangspunktet må de oppholde seg i Norge for å få dagpenger. Dette fordi mottar du dagpenger er du arbeidsledig og må kunne ta arbeid på kort varsel. Om du beholder dagpenger utenfor Norge, må avklares med NAV.

Kjører på provisjon. Beregnes da gjennomsnittsinntekt pr. kalenderdag, og får dette for lørdag og søndag, og så overtar Nav fra mandag?
Lønnspliktdager fra arbeisdgiver er dager du skulle vært på jobb.

Nav forlanger at alle permitterte søker minst 10 jobber hver 14. dag. Det vi da si 3 mill. søknader til de få jobbene som eksisterer i dag, hver 14. dag. Har NAV fått nye instrukser her?
De som mottar dagpenger under permittering er fritatt aktivitetsplikten, men her henviser vi til NAV.

For den som er kalt inn i Sivilforsvaret p.g.a. Corona. Er det andre regler fra arbeidsgiver sin side som gjelder akkurat i denne perioden eller følges de vanlige rutiner?
Her gjelder de vanlige reglene.

J.fr. tidligere spørsmål vedr utenlandske arbeidere som vil få 14 dagers karantene om de kommer til Norge. Det ble sagt i presentasjonen at det kun er mangel på arbeid som er grunnlag for å permittere, svaret som ble gitt var at bedriften måtte se på andre ordninger. Hvilke??
Er det fremdeles arbeid i bedriften, kan de ikke permitteres. Da må de på andre ordninger som f.eks. ferie, avspasering, permisjon uten lønn osv.

Vi har ansatte som er på hjemmekontor, men får ikke jobbet fullt ut dagene som man skal, da det er små unger hjemme og selvfølgelig omsorgsplikt for disse. Kan omsorgspenger delvis benyttes i et slikt tilfelle?
Det oppfordres til det. Ved refusjon hos NAV, må timene regnes sammen til dager.Artikkelen er skrevet av vår samarbeidspartner, Sticos.
Kontakt oss
Har du spørsmål til noe av dette eller trenger annen bistand, ta kontakt nedenfor.
+47 21 01 22 10
corona@athene-group.no
Athene Group
Postboks 4691
0405 Oslo, Norge